Informacje i warunki handlowe

Adres:

Skudliegen
Jolanta Skudlik Import & Eksport
ul. Bronisławy 2
PL - 40-739 Katowice

NIP 634-104-93-35 / PL 6341049335

Składając zamówienie klient zgadza się z niniejszymi ogólnymi warunkami handlowymi firmy Skudliegen.

Postanowienia ogólne:

Podstawę wszelkich ofert, dostaw oraz zawieranych przez naszą firmę porozumień stanowią wyłącznie niniejsze ogólne warunki handlowe.
Fakt obowiązywania naszych warunków handlowych został wskazany podczas zawarcia umowy.
Warunki te obowiązują zamawiającego najpóźniej z chwilą przyjęcia wyrobów lub usług.
Ogólne warunki handlowe albo warunki handlowe zaopatrzenia zamawiającego lub odmienne postanowienia tych warunków dostaw zamawiającego obowiązują tylko w takim przypadku, gdy wyraziliśmy na to wyraźnie zgodę w formie pisemnej.
Niniejsze ogólne warunki handlowe obowiązują także w odniesieniu do wszystkich przyszłych czynności prawnych pomiędzy nami i zamawiającym.

Klientami naszej firmy mogą być zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne posiadające pełną zdolność wykonywania czynności prawnych


Dane techniczne, wymiary oraz tolerancje:

Dane techniczne , np. wymiary, masy, dane wydajnościowe, ilustracje i rysunki są miarodajne wyłącznie w ramach będących w zwyczaju tolerancji technicznych, o ile nie zostały one wyraźnie jako wiążące potwierdzone.
Zastrzegamy sobie nieograniczone prawa własności i prawa autorskie do rysunków, wzorów, kalkulacji i innych informacji w formie materialnej, jak i niematerialnej, także w formie elektronicznej, które mogą być udostępnione osobom trzecim za naszą zgodą.
Zastrzegamy sobie w każdym czasie możliwość zmian technicznych i odchyleń w barwie, które nie muszą przez nas być w sposób wyraźny wykazywane.

Oferty i zawarcie umowy:

Nasze oferty są niewiążące. Podobnie niewiążące są opisy techniczne oraz inne dane zamieszczone w ofertach, prospektach i innych informacjach.
Wszelkie zamówienia oraz oświadczenia o przyjęciu zamówienia wymagają dla swej skuteczności prawnej naszego pisemnego poświadczenia.
Dostarczenie wszystkich informacji dotyczących poprawnej realizacji zamówienia a w szczególności: warunków technicznych, które na spełniać zamawiany towar, asortymentu, ilości zamawianego towaru, dokładnej nazwy i adresu kupującego oraz miejsca dostawy leży po stronie Kupującego.

W zamówieniu prosimy o podawanie nazw towarów w oparciu o naszą stronę internetową. Dostosowanie się do tych wymogów pozwoli na bezbłędną i szybką realizację zamówień.

Każde przyjęcie zamówienia potwierdzane jest pisemnie (faksem, mailem lub listownie) w terminie do 7 dni od daty jego wpłynięcia chyba, że strony uzgodnią inaczej.

Bieg terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się wraz z wysłaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zgodnie z zawartą umową, lecz nie wcześniej niż przed dostarczeniem wszystkich koniecznych dokumentów, które ma dostarczyć zamawiający i wpłaceniem uzgodnionej przedpłaty.

Anulowanie złożonego zamówienia przez zamawiającego powoduje obciążenie zamawiającego kosztami poniesionymi przez dostawcę związanymi z realizacją umowy.

Ceny:

1. Ceny nie zawierają kosztów transportu.
2. Ceny zawierają aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT.
3. Ceny na polskojęzycznej wersji strony (podane w ZŁ / PLN) są dla klientów odbierających towar osobiście lub jeśli adres dostawy towaru jest na terenie Polski.
Klientów nie spełniających powyższych warunków obowiązuje cennik w EURO zawarty na niemieckojęzycznej wersji naszego sklepu www.skudliegen.eu


Płatność i warunki płatności:

1. Przedpłata gotówką lub przelew na konto
2. W przypadku zaległości płatniczych mamy prawo do odstąpienia od umowy i wstrzymania realizacji przyjętych już zamówień

Dostawy, terminy dostaw:

Termin dostawy wynika z zawartych porozumień pomiędzy stronami. Dotrzymanie tych terminów z naszej strony zakłada, iż pomiędzy stronami umowy zostaną wyjaśnione wszelkie kwestie handlowe i techniczne, a zamawiający wypełni wszystkie swoje zobowiązania, jak na przykład dokonanie przedpłaty za zamówiony towar.

Jeśli zobowiązania nie zostaną zrealizowane, to odpowiednio przedłuża się termin dostawy. Postanowienie powyższe nie obowiązuje w przypadku, kiedy winę za opóźnienie ponosi nasza firma.

Termin dostawy jest uznany za dotrzymany, jeśli przedmiot dostawy opuści do chwili upływu tego terminu nasze przedsiębiorstwo. Jeśli uzgodniony zostanie odbiór dostawy, to – za wyjątkiem uzasadnionej odmowy przejęcia dostawy – miarodajnym jest termin odbioru, a pomocniczo zgłoszenie gotowości do odbioru.

Jeśli powodem niedotrzymania terminu dostawy będzie siła wyższa, spory pracownicze, w szczególności strajk lub blokada przedsiębiorstwa albo inne wydarzenia, które leżą poza zasięgiem wpływu naszej firmy, to termin dostawy wydłuża się w sposób odpowiedni. Firma nasza możliwie szybko poinformuje zamawiającego o początku i zakończeniu takich okoliczności.

Jakiekolwiek zmiany warunków dostawy wymagają pisemnego uzgodnienia.

Przejście ryzyka:

Ryzyko przechodzi na zamawiającego z chwilą przyjęcia zamówionego towaru.
Jeśli uzgodniono odbiór dostawy, to jest on miarodajny dla przejścia ryzyka. Ryzyko to przechodzi niezwłocznie w terminie odbioru, a terminem pomocniczym jest nasze zgłoszenie gotowości do odbioru dostawy. Zamawiający nie ma prawa odmówić odbioru, jeśli nie stwierdzono żadnej istotnej wady.

Jeśli nie uzgodniono inaczej, to nasza firma decyduje o rodzaju środka transportu.

Zastrzeżenie własności:

Firma nasza zastrzega sobie prawo własności do przedmiotu dostawy aż do otrzymania wszelkich płatności wynikających z całego stosunku handlowego. Zasada ta obowiązuje także wtedy, gdy poszczególne albo wszystkie nasze roszczenia zostanę ujęte w bieżącej fakturze, a saldo zostało ustalone i uzgodnione.

Zamawiający nie ma prawa do przewłaszczenia przedmiotu dostawy na zabezpieczenie. W przypadku zastawów oraz zajęć lub innych dyspozycji ze strony osób trzecich zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o tych faktach.

W przypadku, gdy zamawiający będzie postępował sprzecznie z umową, a w szczególności będzie zwlekał z płatnościami, firma nasza ma prawo do odebrania przedmiotu dostawy, a zamawiający jest zobowiązany do jego zwrotu. Wykonania zastrzeżenia własności oraz zajęcie przez nas przedmiotu dostawy nie stanowią odstąpienia od umowy.

Wniosek o wprowadzenie postępowania upadłościowego u zamawiającego uprawnia nas do od odstąpienia od umowy i do natychmiastowego zwrotu przedmiotu dostawy.

Zamawiający może stanowiące naszą własność przedmioty dostawy zbywać albo przetwarzać. Postanowienie to obowiązuje jednak tylko w takim przypadku, gdy zamawiający w terminie realizuje swoje zobowiązania płatnicze na naszą rzecz.

Odpowiedzialność cywilna za wady rzeczowe i prawne:

Wady rzeczy dostarczonej zostaną przez nas usunięte po odpowiednim zawiadomieniu ze strony zamawiającego.
Usunięcie wad zostanie dokonane według naszego wyboru w formie bezpłatnej poprawki albo dostawy zastępczej. W przypadku dostawy zastępczej rzeczy zastąpione stanowią naszą własność, a kupujący jest zobowiązany do zagwarantowania zwrotu rzeczy wadliwej.
Zamawiający jest w celu dokonania wszystkich wg naszego uznania koniecznych poprawek lub dostaw zastępczych zobowiązany do wyznaczenia, w uzgodnieniu z nami, odpowiedniego czasu i sposobności na wykonanie tych czynności; w przeciwnym przypadku jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności cywilnej za wynikłe z tego faktu skutki.
Wyłącznie w pilnych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, wzgl. uniknięcia niewspółmiernie wysokich szkód, o czym należy nas natychmiast zawiadomić, zamawiający ma prawo do samodzielnego usunięcia wady.
Koszty powstałe w wyniku poprawek wzgl. dostawy zastępczej ponosi nasza firma – o ile reklamacja okaże się zasadna – podobnie jak koszty elementu zastępczego włącznie z wysyłką oraz stosownymi kosztami wymontowania i zamontowania, a także, jeśli w zależności od danego przypadku będzie to tańsze, koszty ewentualnego zatrudnienia monterów i personelu pomocniczego.

Firma nasza nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wady rzeczowe w następujących przypadkach:
zastosowanie niewłaściwe lub niefachowe, wadliwy montaż, wzgl. uruchomienie ze strony zamawiającego albo osoby trzeciej, naturalne zużycie, wadliwe lub niestaranne obchodzenie się, niewłaściwa konserwacja, nieodpowiednie materiały eksploatacyjne, błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.

Jeśli zamawiający albo osoba trzecia dokona poprawki w sposób niefachowy, to nasza strona nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego faktu skutki. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku zmian dokonanych w przedmiocie dostawy dokonanych bez naszej uprzedniej zgody.

Uwagi o ewentualnych szkodach transportowych należy wpisać podczas przyjęcia towaru do dokumentów przekazowych. Tylko w przypadku transportu zamówionego przez naszą firmę, zamawiający ma podstawę do roszczeń prawnych do dostawy zastępczej, wzgl. do odszkodowania.

Uszkodzenia mechaniczne lub świadome zniszczenie towaru, błędne podanie parametrów technicznych przez zamawiającego , zwalnia nas od odpowiedzialności z tytułu wad.

Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź jego część.

Mamy prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wszelkich zaległych zobowiązań.

Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia. W przypadku, gdy wymagane jest wykonanie badań lub ekspertyz , reklamacja może być rozpatrzona w terminie dłuższym, uzgodnionym przez obie strony terminie.

W razie bezpodstawnej reklamacji rzeczywiste koszty jej sprawdzenia przez naszą firmę ponosi strona reklamująca towar

Reklamacje z tytułu wad widocznych dostarczonych towarów muszą zostać nam zgłoszone przez zamawiającego co najmniej 3 dni po otrzymaniu tego towaru.

Gwarancja:

Oferowane przez nas produkty objęte są roczną gwarancją producenta i roczną rękojmią.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez niezgodną z przeznaczeniem przedmiotu obsługę lub celowe uszkodzenie przedmiotu.
Gwarancja nie obejmuje również elementów, które podlegają naturalnemu zużyciu wynikającemu z użytkowania przedmiotu.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy kierować na poniższe dane:
Skudliegen
Jolanta Skudlik
ul. Bronislawy 2
PL- 40-739 Katowice
E-Mail: skudlik@skudliegen.eu lub guzio@gmx.de

Postanowienia końcowe:

W odniesieniu do niniejszych warunków handlowych oraz wszelkich stosunków handlowych pomiędzy nami i zamawiającym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Zasada ta obowiązuje także w stosunku do partnerów zagranicznych i z wyłączeniem międzynarodowego prawa handlowego.

Sądem właściwym miejscowo jest wyłącznie sąd w miejscu siedziby naszej firmy.

Miejscem wykonania wszelkich zobowiązań umownych i ustawowych jest siedziba naszej firmy.

Jeśli jedno lub kilka postanowień niniejszych „ogólnych warunków handlowych” w całości lub części są lub staną się nieważne, to nie narusza to skuteczności prawnej pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia nieważnego wprowadza się takie postanowienie, które jest najbliższe celowi gospodarczemu i prawnemu zastępowanego postanowienia.